Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Букатова Дiана Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 02.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н."
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31611715
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Оболонський, 04073, м.Київ, Куренiвська,2б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0445932666 0445932666
1.6. Електронна поштова адреса емітента
K.A.N.@emitent.net.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiннi папери 61   01.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.kan2012.emitents.net.ua в мережі Інтернет 02.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів X
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
30. Примітки До п. 1. д) - ТОВ "К.А.Н." не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
До п. 1 е) - ТОВ "К.А.Н" не користується послугами рейтингового агенства
До п.2 - засновники фiзичнi особи - вiдсутнi
До п. 4. б) - ТОВ "К.А.Н" не є емiтентом акцiй
До п. 5. - ТОВ "К.А.Н" не є емiтентом акцiй
До п. 6. - Проведення загальних зборiв акцiонерiв в ТОВ "К.А.Н" не передбачено
До п. 7. - Виплату дивiдендiв за борговими зобов'язаннями ТОВ "К.А.Н" не передбачено
До п. 9. а) - ТОВ "К.А.Н" не є емiтентом акцiй
До п. 9. в) - ТОВ "К.А.Н" не є емiтентом iнших цiнних паперiв
До п. 9 г) ТОВ "К.А.Н" не випускає похiдних цiнних паперiв
До п. 9. г") - ТОВ "К.А.Н" не є емiтентом акцiй
До п. 9. д) - сертифiкати цiнних паперiв ТОВ "К.А.Н" не видавалися.
До п.11 г, г") ТОВ "К.А.Н" не реалiзовує продукцiю
До п. 14. - ТОВ "К.А.Н" не впроваджувало принципи корпоративного управлiння
До п.15.- ТОВ"К.А.Н" не випускає iпотечнi облiгацiї
До п. 16 Iпотечне покриття в ТОВ "К.А.Н" вiдсутнє
До п.17.- немає
До п.18- випуску iпотечних сертифiкатiв не було
До п.19-реєстру iпотечних активiв не було
До п.20-основнi вiдомостi про ФОН- немає
До п.21-випуск сертифiкатiв ФОН не було
До п.22-осiб,що володiють сертифiкатами ФОН немає
До п.23-немає розрахунку вартостi чистих активiв ФОН
До п.24-правила ФОН вiдсутнi
До п. 26 - ТОВ "К.А.Н" не є акцiонерним товариством
До п. 28 - в ТОВ "К.А.Н" не передбачено складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н."
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "К.А.Н."
3.1.3. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс
04073
3.1.5. Область, район
м. Київ , Оболонський
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Куренiвська,2б
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №595098
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.08.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
23600.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
23600.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку
300335
3.3.3. Поточний рахунок
2600816408
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ"Правекс Банк"
3.3.5. МФО банку
380838
3.3.6. Поточний рахунок
26004799951758
3.4. Основні види діяльності
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду та експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвництво 1956-Пч/С 14.04.2010 IДАБК 27.03.2012
Опис Дозвiл на виконання будiвельних робiт на об"єктi "Реконструкцiя нежитлового будинку та будiвництво громадського, торгiвельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою на вул. Рiзницькiй/Московськiй, 2/32-34 у Печерському районi м. Києва" планується пролонгувати до закiнчення будiвництва.Згiдно прикiнцевих положень Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi " вiд 17.02.2011р, який набрав чинностi 12.03.2011 року, дозволи отриманi до набуття чинностi цього закону, є чинними до закiнчення будiвництва об"єкта.
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння Товариством здiйснюють Загальнi збори учасникiв Товариства та Генеральний Директор.
Загальнi збори учасникiв є Вищим органом Товариства i мають право розглядати та вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.Генеральний директор є виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Етернiтi Iнтернешнл" 556855-835 д/нШвецiя Карлсгатан, 12А, 211 20 Мальмо д/н 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2012 року - 3 особи:Генеральний Директор, головний енергетик, майстер.Фонд оплати працi в 2012 роцi становив -331031,30грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Букатова Дiана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний нотарiус Iрпiнського мiського нотарiального округу Київської областi.
6.1.8. Опис
Генерального директора Товариства має право:
1. без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства;
2. укладати угоди та здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства, давати доручення (довiреностi), вiдкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банкiв;
3. видавати Правила внутрiшнього трудового розпорядку;
4. приймати та звiльняти найманих працiвникiв;
5. вирiшувати iншi питання в межах прав, що наданi йому Загальними зборами учасникiв Товариства.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Винагорода не отримувалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "ЕККАУНТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30778330
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Червоноармiйська,42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АА 000339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2005
Міжміський код та телефон 0445296332
Факс 0445296332
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр № 019/АП-13 вiд 25 лютого 2013 рна здiйснення аудиту звiтностi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПрАТ "ВДЦП"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Тропiнiна,7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2005
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр Е776/09 вiд 12.11.08

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03.07.2009 179/2/09 ДКЦПФР 1000.000 78700 Бездокументарні іменні 78700000.000 20.000000000000 90 7164432.64 22.09.2020
Опис Вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї серiї G.Метою випуску облiгацiй є фiнансування реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва. Для облiгацiй прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
 
03.07.2009 184/2/09 ДКЦПФР 1000.000 69600 Бездокументарні іменні 69600000.000 30.000000000000 90 0.00 28.07.2021
Опис Вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї серiї К.Метою випуску облiгацiй є фiнансування реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва. Для облiгацiй прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
 
03.07.2009 185/2/09 ДКЦПФР 1000.000 38900 Бездокументарні іменні 38900000.000 30.000000000000 90 0.00 28.09.2021
Опис Вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї серiї L.Метою випуску облiгацiй є фiнансування реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва. Для облiгацiй прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
 
03.07.2009 187/2/09 ДКЦПФР 1000.000 13800 Бездокументарні іменні 13800000.000 30.000000000000 90 0.00 30.01.2022
Опис Вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї серiї N.Метою випуску облiгацiй є фiнансування реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва. Для облiгацiй прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.
 
03.07.2009 186/2/09-Т ДКЦПФР 1000.000 29900 Бездокументарні іменні 29900000.000 30.000000000000 90 0.00 29.11.2021
Опис iдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї серiї М.Метою випуску облiгацiй є фiнансування реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва. Для облiгацiй прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення. Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не вiдбувалася. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi.Реєстрацiя випуску облiгацiй скасована розпорядженням НКЦПФР №41-С-Т-О вiд 22.02.2012р.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 2012 роцi структурнi перетворення в ТОВ "К.А.Н." не вiдбувалися.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Вищим органом ТОВ "К.А.Н." є Загальнi Збори Учасникiв
Виконавчим органом ТОВ "К.А.Н." є Дирекцiя
В ТОВ "К.А.Н." вiдсутнi будь-якi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року ТОВ "К.А.Н." не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика товариства не змiнювалася.
Господарська дiяльнiсть здiйснюється згiдно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.
Знос основних засобiв.
Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з Українським законодавством.
Нарахування проводиться прямолiнiйним методом.
Iнвестицiї.
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю.
Запаси.
Запаси включають в себе iншi матерiали. Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ?К.А.Н.? за 2012 рiк

Керiвництву ТОВ ?К.А.Н.?
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
1. Вступний параграф
Згiдно з Договором № 019/АП-13 вiд 25 лютого 2013 р. незалежною аудиторською фiрмою ТОВ ?Аудиторська фiрма ?Еккаунт? здiйснено аудит фiнансової звiтностi ТОВ ?К.А.Н.? (далi ? Товариство) за даними фiнансового облiку за перiод з 01 сiчня 2012 р. до 31 грудня 2012 р. включно.
1.1 Основнi вiдомостi про емiтента
№ Найменування емiтента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н."
1 Повна назва
Скорочена назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "К.А.Н."
ТОВ ?К.А.Н.?
2. Код за ЄДРПОУ 31611715
3. Мiсцезнаходження 04073 м. Київ, вул. Куренiвська, буд. 2-Б
4. Державна реєстрацiя:
? дата первинної реєстрацiї
? орган державної реєстрацiї
? Свiдоцтво державної реєстрацiї
? 27.08.2001
? Оболонська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
? Серiя А00 №595098
5. Органiзацiйно - правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
6. Данi про iсторичних засновникiв
? Склад
? Кiлькiсть
? Фiзичнi особи Пошморга В.I. та Катенас О.В.
? 2 особи
7. Данi про власникiв
? Склад
? Кiлькiсть
? Юридична особа ? приватна акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Етернiтi Iнтернешнл?, що є юридичною особою згiдно з законодавством Швецiї
? 1 особа
8. Орган, що затвердив Статут ТОВ ?К.А.Н.?
? на час заснування Товариства
? чинну на 15.04.2010 редакцiю
? Загальнi збори засновникiв вiд 09.08.2004 р. (Протокол №1)
? Загальнi збори учасникiв Товариства - Протокол вiд 12.03.2012 р.
9.
Основнi види дiяльностi за КВЕД
? 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна ;
? 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
? 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна;
? 68.31 Агентства нерухомостi;
? 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Статутний капiтал за Статутом 23 600 гривень.
11. Вид облiгацiй iменнi вiдсотковi облiгацiї забезпеченi закритого (приватного) розмiщення
12. Кiлькiсть облiгацiй 787 400 штук
13. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї 1 000 (одна тисяча) гривень
14. Форма iснування облiгацiй бездокументарна
15. Реєстрацiя випуску облiгацiй Серiя А ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР 382-СТ-О вiд 04.11.2009
Серiя В ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №408-С-Т-О вiд 08.12.2009
Серiя С ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №154-СТ-О вiд 26.04.2010
Серiя D ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №75-С-Т-О вiд 17.03.2010
Серiя Е ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №170-С-Т-О вiд 19.05.2010
Серiя F ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №335-С-Т-О вiд 04.10.2010
Серiя G ? Свiдоцтво №179/2/09 зареєстровано 03.07.2009, видано 04.01.2011
Серiя H ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №101-СТ-О вiд 14.04.2011
Серiя I ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №143-С-Т-О вiд 10.06.2011
Серiя J ? Випуск скасовано Розпорядженням ДКЦПФР №196-С-Т-О вiд 16.08.2011
Серiя К ? Свiдоцтво №184/2/09 зареєстроване 03.07.2009, видане вiд 06.09.2011
Серiя L ? Свiдоцтво №185/2/09 зареєстроване 03.07.2009, видане вiд 25.11.2011
Серiя М ? Випуск скасовано Розпорядженням №41-С-Т-О вiд 22.02.2012
Серiя N ? Свiдоцтво №187/2/09 дата видачi 13.03.2012
16. Генеральний директор ТОВ Букатова Дiана Миколаївна
Товариство є Замовником будiвництва громадського торгiвельно-офiсно-готельного комплексу. Пiд будiвництво залучає позиковi кошти та є емiтентом власних облiгацiй.
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Пiдставою для проведення аудиту є Господарський Кодекс України, Закону України ?Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi?, статтi 40 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, Законiв України ?Про аудиторську дiяльнiсть?, ?Про господарськi товариства?, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122/2 ?Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв?, рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi ? Комiсiя) вiд 26.05.2006 N 345 ?Про затвердження Порядку та умов видачi лiцензiї на провадження окремих видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, переоформлення лiцензiї, видачi дублiката та копiї лiцензiї?, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.07.2006 за N 890/12764, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706 710, Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї №1591 вiд 19.12.2006 року та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, який подається до ДКЦП ФР за рiшенням №1528 вiд 19.12.2006 року, Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Аудитори керувались законодавством України щодо господарської дiяльностi i оподаткування господарських товариств, встановленим порядком ведення бухгалтерського та податкового облiку i формування фiнансової звiтностi, нормативами аудиту, вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних.
Метою проведення аудиту є одержання достатнiх доказiв того, що фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк не мiстить суттєвих помилок i вiдповiдає дiючим нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Аудиторами перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує цифровий матерiал, на базi якого складено звiтнiсть.
Аудиторами перевiрено документацiю:
? Статут ТОВ ?К.А.Н.?
? оборотнi вiдомостi за сiчень ? грудень 2012 року;
? журнали-ордери (картки) по рахунках бухгалтерського облiку;
? договори;
? протоколи Загальних зборiв учасникiв Товариства;
? наказ про облiкову полiтику;
? фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва за 2012 рiк.
Товариство подає неповний комплект фiнансової звiтностi для малих пiдприємств у вiдповiдностi за положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 25 ?Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва?.
1.3 Опис вiдповiдальностi
1.3.1 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрнiсть подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних та Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
1.3.2 Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо iнформацiї, наведеної в цих документах, на пiдставi аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема, МСА 300 ?Планування аудиту фiнансової звiтностi?, аудиторську перевiрку було сплановано i проведено з метою отримання достатньої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти Товариства за 2012 рiк не мiстять суттєвих помилок та викривлень.
Аудитом було передбачено виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно даних фiнансових звiтiв Товариства.
До обраних аудитором процедур входила i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок.
Для оцiнки вказаних ризикiв i з метою розробки аудиторських процедур, аудиторами розглянуто заходи внутрiшнього контролю, який здiйснюється у Товариствi в процесi пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв.
Завданням аудиту була також оцiнка вiдповiдностi прийнятої облiкової полiтики Товариства, прийнятнiсть облiкових оцiнок, застосованих управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки.
1.4 Аудиторський висновок
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв?язку з тим, що ми не мали можливостi бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї активiв та зобов?язань на кiнець звiтного року, наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про яке йдеться у параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки?, розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов?язань, з врахуванням коригувань наведених в п. 3.1 Додатку 1, даного висновку, подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Можна стверджувати, що фiнансову звiтнiсть Товариства складено на пiдставi реальних даних бухгалтерського облiку, и вона достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан товариства на 31.12.2012 р.
Iнша допомiжна iнформацiя
Товариство є Замовником будiвництва громадського торгiвельно-офiсно-готельного комплексу. Пiд будiвництво залучає позиковi кошти та є емiтентом власних облiгацiй.
Товариство подає неповний комплект фiнансової звiтностi для малих пiдприємств у вiдповiдностi за положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 25 ?Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва?.
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.
Операцiй з iпотечними облiгацiями у 2012 роцi не здiйснювалось.
Показники абсолютної та загальної лiквiдностi мають недостатнiй рiвень, активiв недостатньо для покриття зобов?язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує, що Товариство не платоспроможне та втратило автономнiсть.
Фiнансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. характеризується показниками, наведеними у довiдцi про фiнансовий стан Товариства (Додаток 2).

Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року пiдтверджується аудитором.
Вартiсть чистих активiв має вiд?ємне значення та складає 61 873,8 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України.
Особлива iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та вплинули на фiнансово-господарський стан Товариства.
Довгостроковi зобов?язання з випуску власних облiгацiй перевищують 25% власного капiталу.
1.5 Вiдомостi про аудитора
Незалежна аудиторська фiрма товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕККАУНТ", код за ЄДРПОУ 30778330, здiйснює аудиторську дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi № 2319, виданого за рiшенням Аудиторської палати України №99 вiд 23.02.2001р. Дiя Свiдоцтва № 2319 подовжено на наступнi п?ять рокiв за рiшенням Аудиторської палати України №227/3 вiд 27.01.2011 р.; Свiдоцтва ДКЦПФР серiя та номер АБ 000314 вiд 27.03.2007р. про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.
Строк дiї Свiдоцтва подовжено з 01.03.2011 р. по 27.01.2016 р.
Аудиторську перевiрку проведено аудиторами:
Капустiної Л.Ф., яка має:
? Сертифiкат аудитора №003813, серiя А, виданий 02.06.1999 р., чинний до 02.06.2013р.;
? Свiдоцтво ДКРРФП про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, № 000957, строк дiї свiдоцтва по 02.06.2013 р.;
? Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, серiя та номер свiдоцтва АА 000339, строк дiї по 02.06.2013 р.;
Аудитора ? Капустiної Ю.М., яка має Сертифiкат аудитора № 6752, серiя А, виданий 23.12.2010 р., чинний до 23.12.2015 р.
Перевiрка проводилась згiдно з Договором № 019/АП-13 вiд 25 лютого 2013 р
Мiсце проведення аудиту ? м. Київ. Аудиторська перевiрка проводилась в перiод з 11 березня 2013 року по 25 березня 2013 року, дата видачi аудиторського висновку 26 березня 2013 року.

26 березня 2012р. м.Київ


Директор ТОВ ?Аудиторська фiрма ?ЕККАУНТ? Капустiна Л.Ф.
(сертифiкат аудитора серiя А №003813 дiйсний до 02.06.2013р.)

Додаток 1
Проведення аудиту надає можливiсть висловити думку стосовно окремих компонентiв фiнансової звiтностi.
1. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi
Бухгалтерський облiк, класифiкацiя та оцiнка всiх видiв активiв ведеться з дотриманням вимог Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? № 996-ХIY вiд 16.07.1999р., затверджених стандартiв та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку.
Товариство складає фiнансовий звiт, використовуючи як концептуальну основу нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Данi бухгалтерських рахункiв спiв ставнi в бухгалтерських реєстрах, оборотно-сальдовому балансi i бухгалтерському балансi та пiдтверджуються первинними документами.
Облiкова полiтика у 2012 р. є послiдовною i враховує вимоги Мiнiстерства фiнансiв України щодо облiкової полiтики пiдприємств.
2. Розкриття iнформацiї щодо активiв Товариства
2.1 Необоротнi активи
Облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Обраний метод нарахування амортизацiї ? прямолiнiйний. Основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю з нарахуванням зносу.
Основнi засоби за даними Товариства облiковуються на звiтну дату за первiсною вартiстю у сумi 8 976,6 тис. грн.. Залишкова вартiсть складає 8 573,1 тис. грн.. Знос складає 403,5 тис. грн.. В складi основних засобiв облiковується земельна дiлянка у сумi 8 146,8 тис. грн., яка належить Товариству, про що свiдчить державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiя КВ №135931, зареєстрований у Книзi записiв реєстрацiї державних актiв за №02-8-00137.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на останню дату балансу складають 220 803,3 тис. грн.. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй вiднесено витрати на проектнi роботи, обстеження, облаштування територiї, будiвельно-монтажнi роботи з будiвництва громадського торгiвельно-офiсно-готельного комплексу.

Необоротнi активи (I роздiл Балансу) станом на 31.12.2012 пiдтверджуються у сумi 229 376,4 тис. грн..

2.2 Облiк оборотних активiв
Оборотнi активи складаються з запасiв, поточної дебiторської заборгованостi та фiнансовими активами, а саме:
- Запаси у сумi 0,1 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 2 757,1 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом ? 37 485,4 тис. грн., в основному це податковий кредит з податку на додану вартiсть;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть ? 31 924,1 тис. грн., в основному це аванси отриманi вiд постачальникiв;
- iншi оборотнi активи ? 1 420,8 тис. грн.;
- грошовi кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютi -61, 0тис. грн..
Активи Товариства пiдтверджуються у сумi 303 024,9 тис. грн..

3. Розкриття iнформацiї щодо зобов?язань Товариства
3.1 Облiк зобов?язань.
Визнання та оцiнка реальностi зобов?язань здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 ?Зобов?язання?.
Товариством довгостроковi зобов?язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображається в балансi не за теперiшньою, а за iсторичною вартiстю.
Станом на 31.12.2012 року довгостроковi зобов?язання за даними Товариства складають 125 331,2 тис. грн., в тому числi:
- зобов?язання з розмiщення цiльових облiгацiй власної емiсiї у сумi 11 250,0 тис. грн. (облiгацiї серiї ?G? у кiлькостi 11 250 штук, номiнальною вартiстю 1 000 грн. за штуку);
- позика у валютi вiд нерезидента на суму 39 999,3 тис. грн.;
- довгостроковi векселi виданi на суму 74 065,9 тис. грн..
Товариство є емiтентом облiгацiй власної емiсiї закритого (приватного) розповсюдження.
Випуск забезпечених, вiдсоткових iменних облiгацiй здiйснено у бездокументарнiй формi, на загальну номiнальну вартiсть 787 400,0 тис. грн. у кiлькостi 787 400 штук, в тому числi:
серiя Кiлькiсть, штук Реєстрацiя/скасування ДКЦПФР випуску облiгацiй
А 119 800 Випуск скасовано Розпорядженням № 382-СТ-О вiд 04.11.2009
B 17 000 Випуск скасовано Розпорядженням №408-С-Т-О вiд 08.12.2009
C 24 300 Випуск скасовано Розпорядженням №154-С-Т-О вiд 26.04.2010
D 38 000 Випуск скасовано Розпорядженням №75-С-Т-О вiд 17.03.2010
E 70 700 Випуск скасовано Розпорядженням №170-С-Т-О вiд 19.05.2010
F 69 000 Випуск скасовано Розпорядженням №335-С-Т-О вiд 04.10.2010
G 78 700 Свiдоцтво №179/2/09 дата видачi 04.01.2011
H 78 800 Випуск скасовано Розпорядженням №101-С-Т-О вiд 14.04.2011
I 69 700 Випуск скасовано Розпорядженням №143-С-Т-О вiд 10.06.2011
J 69 200 Випуск скасовано Розпорядженням №196-С-Т-О вiд 16.08.2011
K 69 600 Свiдоцтво №184/2/09 дата видачi 06.09.2011
L 38 900 Свiдоцтво №185/2/09 дата видачi 25.11.2011
M 29 900 Випуск скасовано Розпорядженням №41-С-Т-О вiд 22.02.2012
N 13 800 Свiдоцтво №187/2/09 дата видачi 13.03.2012
Номiнальна вартiсть облiгацiй по всiх серiях 1 000 грн. за штуку.
Оскiльки сума емiсiї облiгацiй перевищує розмiр власного капiталу Емiтента, облiгацiї забезпеченi порукою на суму 787 400,0 тис. грн.. Поручителем виступило ТОВ "Ковчег" код ЄДРПОУ 31569627 за договором поруки №б/н вiд 12.05.2009 р.
Протоколом загальних зборiв учасникiв вiд 07 лютого 2012 року прийнято рiшення про визнання випуску облiгацiй серiї М таким, що не вiдбувся. На дату перевiрки Розпорядженням НКЦПФР №41-С-Т-О вiд 22.02.2012 скасовано реєстрацiю облiгацiй серiї ?М?.
Поточна заборгованiсть кредиторам за товари, роботи, послуги складає 10 438,7 тис. грн., за розрахунками з бюджетом ? 0,8 тис. грн.; з оплати працi ? 17,7 тис. грн., зi страхування ? 5,3 тис. грн... Iншi поточнi зобов?язання складають 189 021,1 тис. грн. в основному це отриманi фiнансовi позики. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов?язаннями за даними Товариства ? 40 083,9 тис. грн.
На думку аудитора, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов?язаннями (нарахованими вiдсотками по кредитнiй угодi з нерезидентом) у сумi 31 934,7 тис. грн., якi не погашенi бiльше 12 мiсяцiв, мають бути рекласифiкованi i вiднесенi до довгострокових.
Всi iншi зобов?язання пiдтверджуються даними аналiтичного облiку, носять поточний характер.
Таким чином, з врахуванням зменшення поточної заборгованостi та збiльшення довгострокових зобов?язань на 31 934,7 тис. грн., на думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов?язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Коригування мають суттєвий характер, але не впливають на валюту балансу та фiнансовий результат.
Операцiй з iпотечними облiгацiями у 2012 роцi не здiйснювалось.
3.2 Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства .
Облiк власного капiталу ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал".
Порядок формування Статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Резервний капiтал, згiдно вимог Статуту, не створювався.
У 2012 роцi вiдбулися змiни у складi власникiв. Зi складу учасникiв вийшла фiзична особа зi 100% часткою у статутному капiталi, до складу учасникiв увiйшла приватна акцiонерна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Етернiтi Iнтернешнл?, що є юридичною особою згiдно з законодавством Швецiї.
Розмiр статутного капiталу зареєстровано у сумi 23,6 тис. грн..
Статутний капiтал на 31.12.2012 року сформований повнiстю грошовими коштами.
Фiнансовий результат за рiк, що минув, має вiд?ємне значення та складає 784,4 тис. грн..
Станом на 31.12.2012 збиток складає 61 897,4 тис. грн..
Власний капiтал станом на 31.12.2012р. має вiд?ємне значення та складає ? 61 873,8 тис. грн..
Вартiсть чистих активiв має вiд?ємне значення, що не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України.
4. Дотримання вимог лiквiдностi учасника фондового ринку.
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку
Дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi була збитковою.

Показники абсолютної та загальної лiквiдностi мають недостатнiй рiвень, активiв недостатньо для покриття зобов?язань.

Вартiсть чистих активiв має вiд?ємне значення та складає 61 873,8 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України.
5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.
Чистий збиток Товариства у 2012 роцi за даними облiку складає 784,4 тис. грн.
За 2012 рiк Товариством отримано чистих доходiв на суму 17 673,9 тис. грн. Витрати склали 18 458,3 тис. грн.
Податок на прибуток, сплачений за рiк ? 0 тис. грн.

6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

У 2012 роцi вiдбулися такi змiни:
- Протоколом загальних зборiв вiд 12 березня 2012 року прийнято рiшення про вихiд зi складу учасникiв фiзичної особи, громадянина України Бовтуненка А.В., який володiє часткою, що становить 100% статутного капiталу ТОВ ?К.А.Н.?, та продаж належної йому частки в розмiрi 100% Приватнiй акцiонернiй компанiї ?Етернiтi Iнтернешнл? (AT Eternity International AB), що є юридичною особою згiдно з законодавством Швецiї (реєстрацiйний номер 556865-8354).
- Протоколом загальних зборiв учасникiв вiд 03 вересня 2012 року прийнято рiшення про звiльнення з посади Генерального директора Товариства Почуєвої Марини Геннадiївни та призначення Букатову Дiану Миколаївну.

Зареєстровано випуск облiгацiй власної емiсiї :
серiя Кiлькiсть, штук Реєстрацiя/скасування ДКЦПФР випуску облiгацiй
N 13 800 Свiдоцтво №187/2/09 дата видачi 13.03.2012
М 29 900 Випуск скасовано Розпорядженням №41-С-Т-О вiд 22.02.2012
Протоколом загальних зборiв учасникiв вiд 07 лютого 2012 року прийнято рiшення про визнання випуску облiгацiй серiї М таким, що не вiдбувся. На дату перевiрки Розпорядженням НКЦПФР №41-С-Т-О вiд 22.02.2012 скасовано реєстрацiю облiгацiй серiї ?М?.
Довгостроковi зобов?язання з випуску власних облiгацiй перевищують 25% власного капiталу.Директор ТОВ ? Аудиторської фiрми ?Еккаунт? Капустiна Л.Ф.
(сертифiкат аудитора серiя А №003813 дiйсний до 02.06.2013р.)
Додаток 2
Довiдка про фiнансовий стан ТОВ "К.А.Н." станом на 31.12.2012 р .

1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К 1):
Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї(220) + грошовi кошти (230) + валютнi кошти (240) = 0
Поточнi зобов?язання (620)
2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, або покриття (К 2):
Оборотнi активи (260) + витрати майбутнiх перiодiв (270) = 0,2
Довгостроковi зобов.(480) + поточнi зобов.(620) + доходи майб. Пер.(630)

3.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) (К 3):
Власний капiтал (380)__ = -0,2
Валюта баланса (640)

4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (К 4):
Власний капiтал (380) ___________________________________ = -0,34
Довгостроковi зобов?язання (480) + поточнi зобов?язання (620)
5.Коефiцiєнт структури капiталу (К5):
Забезпечення .наст. витрат (430)+довг.зобов.(480)+пот.зобов.(620)+ майб.дох.(630) = -5,9
Власний капiтал
6.Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К6):
Нерозподiлений прибуток (350) = - 0,2
Активи всього (280)


Показники На
31.12.12 р. На
31.12.11 р. Орiєнтовне позитивне значення показника
1.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1)
0
0,007
0,25-0,5
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, або покриття зобов?язань (К2)
0,2
0,23
>1,0
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) (К3)
-0,2
0,0
0,25-0,5
4. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (К4)
-0,34
0,0
>1,0
5. Коефiцiєнт структури капiталу (К5)
-5,9
0,0
0,5-1,0
6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв (К6)
-0,2
- 0,31

На пiдставi розрахованих показникiв платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ТОВ"К.А.Н." за 2012 рiк можна зробити такi висновки:
? Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, що поточнi борги Товариства не можуть бути сплаченi негайно;
? Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, або покриття зобов?язань характеризує, що оборотних активiв недостатньо для покриття довгострокових та поточних зобов?язань;
? Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує, що Товариство не платоспроможне та втратило автономнiсть;
? Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi вiдображає, що активiв недостатньо для погашення довгострокових та поточних зобов?язань Товариства;
? Коефiцiєнт структури капiталу показує, борги Товариства неможливо погасити;
? Коефiцiєнт рентабельностi активiв показує, що на 1 гривню активiв отримано збиток 20 копiйок.Директор ТОВ ?Аудиторської фiрми ?Еккаунт? Капустiна Л.Ф.
(сертифiкат аудитора серiя А №003813 дiйсний до 02.06.2013р.)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
В звiтному роцi ТОВ "К.А.Н." здiйснювало операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв та здавання в суборенду нежитлових примiщень.
Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Вiдчуження: нежиле примiщення за адресою: м.Київ, вул. Червоноармiйська/Басейна,1-3/2 лiт. "А";нежитлова будiвля лiтера "А" за адресою - м. Київ, вул.Басейна,2А.
Придбання: земельна дiлянка за адресою - м. Київ вул. Рiзницька/Московська,2/32-34
Значних iнвестицiй або придбань не заплановано.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Груп Початкова вартiсть Амортизацiя Залишкова вартiсть
Группа 1: Земельные участки 8 146 768,03 8 146 768,03
Земельнi дiлянки 8 146 768,03 8 146 768,03
Группа 12: Временные (нетитульные) сооружения 129 896,48 41777,48 88 119,00
12гр_Огорожа з навiсом на об"єктi по вул. Рiзницька/Московська,2/32-34
114 563,15 33855,33 80 707,82
12гр_Блок-пост И-0000015/10 2,2*2,4*2,8 15 333,33 7922,15 7 411,18
Группа 4: Машины и оборудование 530 572,28 306724,34 223 847,94
4гр_Системний блок Intel E 6500|G41|DDR2 2 Gb|HDD500Gb|DVD-R W|ATX|LAN 3 732,85 2923,77 809,08
4гр_Монiтор Samsung 22 2243SN 1 520,00 1190,61 329,39
4гр_Комп'ютер PrimePC з монiтором та аксесуарами( мишка, колонки, кабелi) 4 425,21 73,75 4351,46
4гр_МФУ НР 2 552,22 170,16 2382,06
4гр_Комплексна трансформаторна пiдстанцiя №7345 518 342,00 302366,05 215975,95
Группа 6: Инструменты, приборы и инвентарь 11 705,00 2926,32 8778,68
6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 703,8 2111,20
6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 703,8 2111,20
6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 759,36 2278,14
6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 759,36 2278,14
Группа 9: Другие основные средства 143 023,33 45210,86 97 812,47
9гр_Вагончик будiвельний з 2шт.конветр.2,0 кВт 32 370,00 10793,52 21576,48
9гр_Вагончик побутовий з коветр 1,5 кВт 19 495,00 6500,52 12994,48
9гр_Мобiльна туалетна кабiна (умив-к.,приемн.бак-250л) 4 516,67 1512,09 3004,58
9гр_Полiпшення орендованих баштових кранiв 76 674,99 26058,68 50616,31
9 гр. Банер 9 966,67 346,05 9620,62
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Податковi ризики, пов`язанi зi змiнами в податковому законодавствi, що можуть створити негативний вплив на господарську дiяльнiсть емiтента. Дiяльнiсть емiтента здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, але ймовiрнi негативнi наслiдки у разi змiни податкового законодавства або тлумачення податковими органами окремих його положень не можуть бути остаточно прогнозованi. Також з числа основних проблем можна видiлити: - Змiну коньюнктури ринку та зростання конкуренцiї. Цей ризик є передбачуваним та таким, що вiдслiдковується емiтентом на щоденнiй основi. - Полiтичнi, економiчнi та форс-мажорнi ризики також притаманнi середовищу, в якому дiє емiтент. Тенденцiя по зростанню ринку будiвництва на 2012-2013 рiк залишилися незмiнною. Будiвельна галузь на сьогоднi - одна з галузей, що найбiльш розвивається та демонструє найбiльш високi темпи розвитку виробництва в Українi. Досягнення таких темпiв розвитку пов'язане зокрема з вiдсутнiстю сезонного впливу на виробництво.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
ТОВ "К.А.Н." дотримується чинного законодавства,тому факти виплати штрафних санкцiй вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi була збитковою.
Показники абсолютної та загальної лiквiдностi мають недостатнiй рiвень, активiв недостатньо для покриття зобов'язань.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладеннi, але не виконанi договори (контракти) щодо яких очiкуються прибутки на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує виконувати роботи на об"єктi :реконструкцiя нежитлового будинку та будiвництва громадського,торговельно-офiсно-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Рiзницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районi м. Києва.
Основною метою дiяльностi пiдприємства є збiльшення доходностi та рентабельностi пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
На теперiшнiй час ТОВ "К.А.Н." не проводить полiтику щодо дослiджень i розробок
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ТОВ "К.А.Н." не є стороною жодної з судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8681.300 8573.100 0.000 0.000 8681.300 8573.100
будівлі та споруди 200.400 88.100 0.000 0.000 200.400 88.100
машини та обладнання 0.000 223.800 0.000 0.000 0.000 223.800
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 8480.900 8261.200 0.000 0.000 8480.900 8261.200
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 8681.300 8573.100 0.000 0.000 8681.300 8573.100
Опис Групи Початкова вартiсть Амортизацiя Залишкова вартiсть Группа 1: Земельные участки 8 146 768,03 8 146 768,03 Земельнi дiлянки 8 146 768,03 8 146 768,03 Группа 12: Временные (нетитульные) сооружения 129 896,48 41777,48 88 119,00 12гр_Огорожа з навiсом на об"єктi по вул. Рiзницька/Московська,2/32-34 114 563,15 33855,33 80 707,82 12гр_Блок-пост И-0000015/10 2,2*2,4*2,8 15 333,33 7922,15 7 411,18 Группа 4: Машины и оборудование 530 572,28 306724,34 223 847,94 4гр_Системний блок Intel E 6500|G41|DDR2 2 Gb|HDD500Gb|DVD-R W|ATX|LAN 3 732,85 2923,77 809,08 4гр_Монiтор Samsung 22 2243SN 1 520,00 1190,61 329,39 4гр_Комп'ютер PrimePC з монiтором та аксесуарами( мишка, колонки, кабелi) 4 425,21 73,75 4351,46 4гр_МФУ НР 2 552,22 170,16 2382,06 4гр_Комплексна трансформаторна пiдстанцiя №7345 518 342,00 302366,05 215975,95 Группа 6: Инструменты, приборы и инвентарь 11 705,00 2926,32 8778,68 6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 703,8 2111,20 6гр_Тепловентилятор Промiнь 24кВт 2 815,00 703,8 2111,20 6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 759,36 2278,14 6гр_Тепловентилятор Промiнь 30кВт 3 037,50 759,36 2278,14 Группа 9: Другие основные средства 143 023,33 45210,86 97 812,47 9гр_Вагончик будiвельний з 2шт.конветр.2,0 кВт 32 370,00 10793,52 21576,48 9гр_Вагончик побутовий з коветр 1,5 кВт 19 495,00 6500,52 12994,48 9гр_Мобiльна туалетна кабiна (умив-к.,приемн.бак-250л) 4 516,67 1512,09 3004,58 9гр_Полiпшення орендованих баштових кранiв 76 674,99 26058,68 50616,31 9 гр. Банер 9 966,67 346,05 9620,62
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 61873.800 -61089.400
Статутний капітал (тис. грн.) 23.600 23.600
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 23.600 23.600
Опис Вартiсть чистих активiв ТОВ "К.А.Н." розраховувалась як вартiсть власного капiталу. р.300+р.320+р.350 Облiк власного капiталу ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5"Звiт про власний капiтал". Статутний капiтал на 31.12.2012 року зареєстровано в сумi 23,6 тис. грн., сформований повнiстю грошовими коштами i майном. Фiнансовий результат станом на 31.12.12р. має негативне значення.
Висновок Вартiсть чистих активiв має вiд'ємне значення та складає 61873,8 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 11250.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 11250.000 X X
Облiгацiї серiї G 05.08.2011 11250.000 20.000000000000 22.09.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 74065.900 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.800 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 189021.100 X X
Усього зобов'язань X 274337.800 X X
Опис: Вексель простий на суму - 74065900,00 грн. Фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi права вiдсутнi. До складу iнших зобов"язань вiдносяться: розрахунки з iншими кредиторами , податковий кредит.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
03.07.2009 179/2/09 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковчег" 31569627 Україна м. Київ Печерський 01004 м. Київ Басейна,6 лiт. А
Опис Порука набирає чинностi з дати реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю викупу облiгацiй i дiє до дати повного погашення облiгацiй емiтентом або виконання зобов"язання Поручителем. Поручитель зобов"язується перед Кредитором вiдповiдати за виконання Боржником обов"язкiв з погашення iменних вiдсоткових облiгацiй, емiтентом яких є Боржник, в повному обсязi суми заборгованостi у вiдповiдностi до умов розмiщення iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ"К.А.Н.", в сумi загальної номiнальної вартостi облiгацiй грошовими коштами. Вiдповiдальнiсть поручителя обмежується сумою заборгованостi зi сплати загальної номiнальної вартостi облiгацiй i не покриває сум нарахованих штрафних санкцiй, штрафiв.
 
03.07.2009 184/2/09 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковчег" 31569627 Україна м. Київ Печерський 01004 м. Київ Басейна,6 лiт. А
Опис Порука набирає чинностi з дати реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю викупу облiгацiй i дiє до дати повного погашення облiгацiй емiтентом або виконання зобов"язання Поручителем. Поручитель зобов"язується перед Кредитором вiдповiдати за виконання Боржником обов"язкiв з погашення iменних вiдсоткових облiгацiй, емiтентом яких є Боржник, в повному обсязi суми заборгованостi у вiдповiдностi до умов розмiщення iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ"К.А.Н.", в сумi загальної номiнальної вартостi облiгацiй грошовими коштами. Вiдповiдальнiсть поручителя обмежується сумою заборгованостi зi сплати загальної номiнальної вартостi облiгацiй i не покриває сум нарахованих штрафних санкцiй, штрафiв.
 
03.07.2009 185/2/09 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковчег 31569627 Україна м. Київ Печерський 01004 м. Київ Басейна,6 лiт. А
Опис Порука набирає чинностi з дати реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю викупу облiгацiй i дiє до дати повного погашення облiгацiй емiтентом або виконання зобов"язання Поручителем. Поручитель зобов"язується перед Кредитором вiдповiдати за виконання Боржником обов"язкiв з погашення iменних вiдсоткових облiгацiй, емiтентом яких є Боржник, в повному обсязi суми заборгованостi у вiдповiдностi до умов розмiщення iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ"К.А.Н.", в сумi загальної номiнальної вартостi облiгацiй грошовими коштами. Вiдповiдальнiсть поручителя обмежується сумою заборгованостi зi сплати загальної номiнальної вартостi облiгацiй i не покриває сум нарахованих штрафних санкцiй, штрафiв.
 
03.07.2009 186/2/09-Т Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковчег" 31569627 Україна м. Київ Печерський 01004 м. Київ Басейна,6 лiт. А
Опис Порука набирає чинностi з дати реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю викупу облiгацiй i дiє до дати повного погашення облiгацiй емiтентом або виконання зобов"язання Поручителем. Поручитель зобов"язується перед Кредитором вiдповiдати за виконання Боржником обов"язкiв з погашення iменних вiдсоткових облiгацiй, емiтентом яких є Боржник, в повному обсязi суми заборгованостi у вiдповiдностi до умов розмiщення iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ"К.А.Н.", в сумi загальної номiнальної вартостi облiгацiй грошовими коштами. Вiдповiдальнiсть поручителя обмежується сумою заборгованостi зi сплати загальної номiнальної вартостi облiгацiй i не покриває сум нарахованих штрафних санкцiй, штрафiв.
 
03.07.2009 187/2/09 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ковчег 31569627 Україна м. Київ Печерський 01004 м. Київ Басейна, 6 лiт. А
Опис Порука набирає чинностi з дати реєстрацiї ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю викупу облiгацiй i дiє до дати повного погашення облiгацiй емiтентом або виконання зобов"язання Поручителем. Поручитель зобов"язується перед Кредитором вiдповiдати за виконання Боржником обов"язкiв з погашення iменних вiдсоткових облiгацiй, емiтентом яких є Боржник, в повному обсязi суми заборгованостi у вiдповiдностi до умов розмiщення iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ"К.А.Н.", в сумi загальної номiнальної вартостi облiгацiй грошовими коштами. Вiдповiдальнiсть поручителя обмежується сумою заборгованостi зi сплати загальної номiнальної вартостi облiгацiй i не покриває сум нарахованих штрафних санкцiй, штрафiв.
 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
03.09.2012 04.09.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К.А.Н." за ЄДРПОУ 31611715
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 04073, Оболонський р-н, м.Київ, Куренiвська,2б
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 130437.0 220803.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 8681.0 8573.0
- первісна вартість 031 8945.0 8977.0
- знос 032 ( 264.0 ) ( 404.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 6.0 0.0
Усього за розділом I 080 139124.0 229376.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0.0 0.0
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 0.0 0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2610.0 2757.0
- первісна вартість 161 2610.0 2757.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 19420.0 37485.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 33471.0 31924.0
Поточні фінансові інвестиції 220 941.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 17.0 12.0
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 50.0 50.0
Інші оборотні активи 250 3341.0 1421.0
Усього за розділом II 260 59850.0 73649.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 1.0 1.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 198975.0 303026.0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 24.0 24.0
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -61113.0 -61897.0
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 -61089.0 -61873.0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 125315.0 125331.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 31934.0 40084.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2347.0 10439.0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 26.0 1.0
- зі страхування 570 0.0 5.0
- з оплати праці 580 10.0 18.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 100432.0 189021.0
Усього за розділом IV 620 134749.0 239568.0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 198975.0 303026.0

Примітки Примiтки вiдсутнi
Керівник Букатова Д.М.
Головний бухгалтер Букатова Д.М.

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8299.0 12.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1383.0 ) ( 2.0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 6916.0 10.0
Інші операційні доходи 040 28.0 25258.0
Інші доходи 050 10730.0 24705.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 17674.0 49973.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( -5536.0 ) ( 0.0 )
Інші операційні витрати 090 ( -2485.0 ) ( -1565.0 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 10437.0 ) ( 38958.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 18458.0 ) ( 40523.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 -784.0
Податок на прибуток 140 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 -784.0 9450.0
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки Примiтки вiдсутнi
Керівник Букатова Д.М.
Головний бухгалтер Букатова Д.М.

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

ТОВ ?К.А.Н. ?Замовник? повiдомляє, що станом на 31.12.2012 р. на об?єктi ?Реконструкцiя нежитлового будинку та будiвництва громадського, торговельно-офiсного-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою на вул. Рiзницькiй/Московськiй, 2/32-34 в Печерському районi м. Києва? виконанi наступнi роботи:
1. демонтаж нежитлової будiвлi, яка знаходилась на територiї виконання будiвельних робiт;
2. влаштування розподiльчої дiафрагми з мiкросвай ? 100 %;
3. винос теплових мереж з-пiд плями забудови та влаштування тимчасової теплової мережi, проведено iншi пiдготовчi роботи ? 100 %;
4. огородження котловану з буросiчних паль ? 100 %;
5. землянi роботи ? 100 %;
6. влаштування паль фундаменту ? 100 %;
7. влаштування вертикальної та горизонтальної гiдроiзоляцiї пiдземної частини ?
100 %;
8. влаштування фундаментної плити роствiрку ? 100 %;
9. влаштуванню залiзобетонного монолiтного каркасу нижче позн. ?0.00? ? 100%;
10. влаштуванню залiзобетонного монолiтного каркасу вище позн. ?0.00? ? 100%;
11. влаштуванню внутрiшнiх iнженерних мереж ? 83%;
12. влаштуванню цегляної кладки ? 95%;
13. влаштуванню зовнiшнiх iнженерних мереж водопостачання, каналiзацiї, електропостачання, газопостачання ? 100%;
14. влаштуванню транзитної тепломережi ? 100%;
15. влаштуванню фасадiв - 86%;
16. опоряджувальнi роботи ? 23%.
Загальна вартiсть фактично виконаних робiт ?Замовником? по будiвництву складає 186 647 197,70 грн. по реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського, торговельно-офiсного-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою на вул. Рiзницькiй/Московськiй, 2/32-34 в Печерському районi м. Києва.
Профiнансовано 216 563 553,32 грн. через ?Замовника? робiт по реконструкцiї нежитлового будинку та будiвництва громадського, торговельно-офiсного-готельного комплексу з пiдземною автостоянкою на вул. Рiзницькiй/Московськiй, 2/32-34 в Печерському районi м. Києва.
Термiн запуску проекту грудень 2008 року.
Генеральний директор Букатова Д.М.